อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ปิติมนัส  บรรลือ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

วุฒิการศึกษา :

03. 2019